Popular Tags:

Studieavond 5 december: Heiligen – een impressie

12 december 2016 at 10:05

De studieavond van 5 december 2016 begon een kwartier later, want Bonifieten houden zoveel mogelijk rekening met iedereen en laatkomers hoeven natuurlijk niet het begin van de avond te missen! En je mag natuurlijk altijd nog tot op het laatste moment als Bonifietje binnendruppelen. We begonnen in de kapel. Onze veelgeprezen fiscus leidde de kleine dienst. We zongen een zeer mooi gezang, eerst twee verzen, toen las onze fiscus een Bijbelgedeelte en daarna zongen we de andere drie mooie verzen. Na deze heugelijke dienst vertoefden wij ons naar boven, naar het zogenoemde aquarium. Daar stond Yorick Breemes ons al op te wachten. Hij zou ons een mooie inleiding geven. Dit deed hij ook zeer voortreffelijk door ons te laten genieten van een intrigerend filmpje van een enthousiaste pastor. Het was zo intrigerend dat ik bijna in het bidden tot heiligen ging geloven. Het is namelijk een mooi idee dat heiligen als enthousiastelingen meejuigen en ons over de finish helpen. Een zeer mooi en ontroerend beeld dat ons ook zeer mooie gesprekken opleverde in de groepjes.

De gespreken in de groepjes gingen onder andere ook over wat we verstaand over santorum in het belijdenisgeschrift van Nicea, dit vereist meer nader onderzoek, misschien ook een leuk onderwerp voor een scriptie. Ook gingen de gesprekken over Hebreeën 11 en 12, want vanuit deze teksten wordt dit idee van de heiligen gehaald. Dit idee komt met name uit Hebreeën 12:1, waarin staat dat we door deze geloofsgetuigen omringd zijn. Deze frase kan zowel op een metaforische als substantieve manier worden uitgelegd, dat maakt het ook zo leuk. :) Natuurlijk werd er nog veel meer gezegd in de groepjes en nemen we dit ook met ons mee, maar als ik dat allemaal zou opschrijven dan zouden onze hersenpannetjes ontploffen van het vele leeswerk. En niet elke Bonifiet wil dat zijn hersenpan ontploft. En omdat ik jullie hersenpannetjes ook heel wil laten zal ik het hier bijna bij laten. Want ik ga je nog even vertellen over wat we na deze groepsgesprekken deden. Hou nog even vol, je hebt bijna alles gelezen en dan kun je dat trots aan elke Bonifiet gaan vertellen als een Bonifeit!

Nadat we in groepjes gesproken hadden en pauze hadden genomen kwamen we weer bijeen om nog even met z’n allen door te nemen wat we per groep besproken hadden. Zeer mooi was de metafoor van Marc Bruinewoud. Hierbij vertelde hij dat hij bij heiligen vaak dacht aan pokémonkaarten. Elke heilige heeft zijn/haar eigen vaardigheid net zoals een pokémon en elke heilige roep je aan in de bepaalde specifieke situatie, net zoals je een bepaalde pokémon voor een bepaalde situatie inzet. Nu kan ik nooit meer aan heiligen denken zonder ook aan pokémonkaarten te denken en andersom. :)

Na een mooi eindgebed begonnen we aan onze borrel. We lieten de alcohol rijkelijk vloeien en genoten van de lekkernijen die niet door Sinterklaas, maar door de Bonipieten werden verzorgd. Nog voor half 12 hadden we het pand verlaten, want dan hadden we nog genoeg tijd over om in onze nacht te dromen over al onze avonturen van die speciale en weer eens geslaagde Boni-Studieavond.

– Susanne van Oosterom

Open lezing met dr. Boer – Geloof, vrijheid en medische ethiek

14 september 2016 at 14:30

Afgelopen maandag werd de eerste lezing, een open lezing, van het academisch jaar georganiseerd. Een aantal geïnteresseerde studenten schoven bij ons aan en luisterden mee naar een opening met Psalm 139, waarbij een aantal ethische thema’s werden aangestipt: hoe ga je om met leven dat God zelfs als ‘vormeloos begin’ al heeft gezien, wat moet je met de geweldstekst in deze Psalm? Daarna was het woord aan dr. Theo Boer, docent ethiek aan de PThU. Hij nam ons mee in zijn vakgebied en liet zien hoe (medische) ethiek voor ieder mens een belangrijk onderwerp is, omdat het gaat over wat goed handelen is en omdat iedereen te maken krijgt met sterfelijkheid en ziekte. Theologen in het bijzonder worden vaak gevraagd advies te geven bij ethische vraagstukken.

Dr. Boer stelde dat ethiek echter niet specifiek een christelijk vakgebied is, veel ethische overwegingen zijn generaliseerbaar. Zoals C.S. Lewis al zei, zijn de wetten van de moraal tot op grote hoogte voor iedereen kenbaar. Toch zijn het vaak christenen geweest die het voortouw namen in wetenschap en onder andere de ethiek, omdat zij geloofden dat God de mens de hersenen had gegeven om te gebruiken.  Een mens loopt als het ware met zijn hoofd in de wolken: er zijn oneindig veel mogelijkheden om het goede te doen, het kan altijd nog mooier, en met zijn voeten in de modder: daar moeten de grenzen van wat wel en niet gesteld kan worden, zonder humor en soms met sancties. Ethiek beweegt zich dus tussen die twee grenzen, maar gaat vaak over de ondergrens, zoals bij medische vraagstukken.  Toch zou het mooi zijn, zo besloot dr. Boer, als het er wat vaker over ging hoe we er een feestje van kunnen maken. En zo besloten wij dat het na de lezing tijd was voor een feestje, tijd voor een borrel.

Lezing dr. Bisschop – Godsdienstvrijheid en Politiek

25 juni 2016 at 14:46

Hebben wij als christenen een politieke en maatschappelijke taak? En hoe zit het met de vraag naar godsdienstvrijheid en publieke verantwoordelijkheid? Over deze vragen heeft het G.T.S.D. Bonifatius op 20 juni anno 2016 nagedacht met Dr. R. Bisschop, historicus en Tweede Kamer lid voor de SGP.

Dr. Bisschop nam ons in zijn lezing mee naar het denken van Johannes Calvijn over de rol van de staat. Voor Calvijn begint het vanuit Romeinen 13. God schiep een goede schepping, deze goede schepping is in verval geraakt doordat de mens zich van God afwendde en het kwaad meester over zich liet maken. De kwade machten hebben vanaf de zondeval de mogelijkheid om te heersen over deze aarde. Maar God liet niet toe dat chaos en destructie vrij baan hebben. En daarom heeft God twee regimenten ingesteld. Het geestelijk regiment, waarin de kerk met Gods Woord strijdt tegen de kwade machten en het burgerlijk regiment, waarin de overheid maar ook wij als staatsburgers een rol spelen. De overheid moet zich ijveren voor goede wetten, veiligheid, orde en recht. Zo draagt de overheid bij aan het weerhouden van destructie en chaos. Dat een kerk of overheid haar van God gegeven taken kan nalaten doet niets af van het principe dat an sich beide regimenten goed zijn! Vervult een overheid haar taak als regiment niet dan is het volgens dr. Bisschop je taak als burger om via de legale weg invloed uit te oefenen. Dit betekent je inzetten voor de maatschappij en de politiek, je inzetten bij verkiezingen door te stemmen om zo invloed te hebben en de overheid te bewegen het goede te gaan doen. Dit denken maakt dat we de politiek ook moeten duiden vanuit een “geestelijke strijd”. Ook in de politiek is een strijd gaande tussen goede en kwade krachten en machten. Achter politieke discussies zit een strijd tussen geestelijke waardes. Om hier een beeld bij te kunnen vormen nodigde dr. Bisschop de aanwezigen uit C.S. Lewis “Brieven uit de Hel” te lezen.

Het tweede gedeelte van de lezing ging over de Gereformeerde theocratie. Theocratie is tegenwoordig zo’n negatief beladen begrip dat het bijna niet te doen is om het te gebruiken. Maar wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met een Gereformeerde Theocratie? Dr. Bisschop gaf daarvoor een aantal handreikingen om het beter te begrijpen: in de eerste plaats dat het een vertrouwen is dat God regeert! Maar niet in plaats van democratie, monarchie of aristocratie of wat dat ook. Ten tweede dat wij weten hoe God wil dat wij als mensen leven (ook in de samenleving) vanuit de Bijbel wat Gods Woord is. Hieruit leren we ook dat God regeert! Ten derde: Jezus Christus is Koning!  Alleen zegt een theocraat: “wij leven tussen hemelvaart en wederkomst, maar de macht van Satan is nog niet gebroken. Dat gebeurt bij wederkomst. Dan is ook de macht van de dood gebroken.” Ten vierde: Christelijk geloof is missionair. Een gelovige kan daar niet over zwijgen. Niet met het zwaard maar door getuigenis. Ten vijfde: burgerlijk regiment en geestelijk regiment moeten zich tot elkaar verhouden om samenleving te leiden.

Daarom kan het Gereformeerd theocratisch gedachtegoed zich goed verhouden met democratie en grondrechten. Je bent daarin geplaatst, en daarin heb je een taak en verantwoordelijk te dragen. Je mag je niet afzijdig houden. Maar ondertussen voer ook de geestelijke strijd! Vouw je handen en bid voor de samenleving en strijd in de regimenten tegen de kwade machten die haar beheersen. In dit alles hanteer de gulden regel die Jezus ons leerde: “behandel een ander zoals je zelf behandelt wilt worden”. Wees tot steun van iedereen in de samenleving en werk eraan waar je kunt de samenleving beter te maken.

Er is er één jarig! – Dies 2016

18 juni 2016 at 11:25

Tien juni jongstleden was het moment die je wist dat zou komen eindelijk hier. De zesde verjaardag van het dispuut moest en mocht worden gevierd en de bestuursoverdracht bevestigd met een bijlslag. Na een feestelijke receptie begaf  het dispuut zich naar de vergaderzaal in het topje van de PThU en mocht bestuur Breemes voor de laatste keer met de bijl zwaaien. Een rede uit de mond van de heer Breemes volgde waarin het dispuut, dat met zes jaar net uit de luiers is, wordt vergeleken met een Kathedraal in aanbouw:

 ‘’de bouw kan zo lang duren dat sommige bouwers de voleinding ervan niet hebben meegemaakt. Omgezet naar ons: De vruchten van ons werk en van onze avonden bij Bonifatius, ons bouwen aan elkaar en aan ons Dispuut worden misschien niet altijd direct zichtbaar, misschien maken we het niet eens mee omdat we dan al afgestudeerd zijn of pas later gaan doorhebben wat we voor elkaar betekent hebben of wat we van elkaar geleerd hebben. Dat maakt allemaal niet uit, ons werken, ons bouwen, ons samenzijn is niet ter vergeefs en God ziet op ons werk toe, als wij graven aan de kanalen waardoor de Heilige Geest tot ons en in ons kan komen, zodat we in het klein mogen meewerken ook als G.T.S.D. Bonifatius zijnde aan Gods grote komende Koninkrijk.’’

Na de rede werd het tijd voor de daadwerkelijke overdracht en werd bestuur Breemes gedetacheerd en bestuur Dangremond geïnstalleerd. Een rede van mejuffrouw Dangremond wierp licht op het feit dat de titel van eerste vrouwelijke praeses van Bonifatius is vergeven en dat deze titel met passende trots en dankbaarheid zal worden gedragen. Ook werd in deze rede ingegaan op de status van het dispuut vandaag de dag. Dat ze nog in de steigers staat, maar dat er al veel is gedaan en dat we daar zeker trots op mogen zijn:

‘’Door te luisteren naar onze leden proberen we dit jaar het dispuut te verfijnen en te versterken. De dijken te verbreden en de gaten op te vullen. Hoe zouden we dat kunnen doen zonder de commissies die het dispuut draaiende houden, en zonder de moeite en tijd die mensen in het werk stoppen? Wat zouden we als bestuur kunnen doen zonder de aanwezigheid van de leden bij lezingen en studieavonden? Dat Bonifatius de laatste jaren een groei heeft doorgemaakt getuigt van de aanwezigheid van mensen met een hart voor het dispuut, iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn, juist omdat we dubbellidmaatschap hoog in het vaandel hebben staan.  We mogen dankbaar zijn voor iedereen die met ons meeleeft, mentoren en externen. We mogen ook met vertrouwen het aankomend jaar ingaan, Gods leiding zoekend, tastend naar licht in duisternis, bij beslissingen die moeten worden gemaakt en ontmoetingen onderling.’’

Het bestuur van oud praesides beloofde ons naderhand nog een bruisende verrassing. Na een toost uit te hebben gebracht op het dispuut vloeiden de bubbels rijkelijk. Het dispuut vervolgde de avond in Bommen Berend met een heerlijk diner en de borrel werd ingeleid door een spetterende theologisch verantwoorde pubquiz. De Diescommissie zij geprezen, en leve Bonifatius. Op naar de 7e verjaardag!

Bestuur Breemes en Bestuur Dangremond

Bestuur Breemes met Bestuur Dangremond

Open Lezing: Secularisatie als oordeel?!

4 juni 2016 at 23:00

Kerken sluiten, de samenleving seculariseert, kerkelijke eenheid lijkt mijlenver weg. Hoe moeten we deze ontwikkelingen theologisch duiden? dr. W. (Wim) Dekker gaat hierop in in zijn boek “Marginaal en Missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk.” Aanstaande maandag, 6 juni, geeft hij voor Bonifieten en belangstellenden een lezing over theologische reflectie op secularisatie. Deze lezing zal tevens gehouden worden als onderdeel van de viering van de zesde Dies Natalis van G.T.S.D. Bonifatius.

Bonifatius is een platform voor positief-christelijke reflectie op academische praktijk, geloofsleven en kerk. We organiseren eens in de drie weken een studieavond of lezing, dit maakt het voor onze leden ook mogelijk lid te zijn van een (christelijke) studentenvereniging. Meer informatie? Kijk op www.gtsdbonifatius.nl of check het facebookevenement.

De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in ons pand aan de Oude Ebbingestraat 25 te Groningen. Toegang is, uiteraard, gratis.

Layout 2